La Lleuda de Cotlliure: Processos del lleuder Joan Raynant (1449-1454)

Main Article Content

Elisenda Gràcia Mont

Keywords

Segle XV, Lleuda, Comerç Marítim, Litigis, Cotlliure

Resum

Aquest article tracta de la conflictivitat derivada del pagament d'una taxa reial que gravava el trànsit de mercaderies: la lleuda. Concretament, la de Cotlliure a mitjans del segle XV. Comprèn una introducció a aquest tipus impositiu, el paper que jugava dins la trama de l'administració de la hisenda reial, quines eren les tarifes, què suposaven les franquícies i qui cobrava l'impost. La segona part es centra en la villa de de Cotlliure, aportant la llista de lleuders identificats, llibres de recaptació, així com els instruments legals amb els que comptaven per al cobrament de la taxa. A la tercera part de l'article ens endinsem en l'anàlisi dels cinc litigis portats davant la justícia entre 1449 i 1454, tots ells pel lleuder Joan Raynant, mercader de Perpinyà i resident a Barcelona. Per últim, aportem alguns exemples sobre comerç marítim que apareixen en els processos estudiats.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 164 | PDF Downloads 83 HTML Downloads 35 XML Downloads 5 ePUB Downloads 42

Referències

ARAGÓ CABAÑAS, Antoni-Maria. “La lleuda de Tortosa. Inventario de unos libros de recaudación (s. XV)”, a II Congreso Internacional de Estudios sobre las culturas del Mediterráneo Occidental, 225-235. Barcelona: Imp. Vda. Fidel, 1979.

CALMETTE, Joseph i VIDAL, Pierre. Histoire du Roussillon. París: Libr. Honorée Champion, 1975.

CARRÈRE, Claude. Barcelona 1380-1462: un centre econòmic en època de crisi. Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1977.

CORTADE, Eugène. Cotlliure marítim; navegants, corsaris i pescadors. Barcelona: Editorial Barcino, 1967.

CUADRADA I MAJÓ, Coral. La Mediterrània, cruïlla de mercaders: segles XII-XV. Barcelona: R. Dalmau, 2001.

DÍAZ BORRÁS, Andrés. “El último viaje por mar de Fernando de Antequera: el cartulario de la galera real de Valencia, en la travesía a Colliure (1415)” a Actas del V Congreso Internacional de Caminería Hispánica celebrado en Valencia (España), julio 2000, 905-922. Guadalajara: AACHE, 2002.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. “El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV” a La investigación de la historia hispánica del siglo XIV: problemas y cuestiones, 351-492. Barcelona: Institución Milá y Fontanals. Departamento de Estudios Medievales, 1970.

FERRO I POMA, Víctor. El dret públic català: les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta. Vic: EUMO, 1987.

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis. Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1982.

GARCIA I SANZ, Arcadi i COLL I JULIÀ, Núria. Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV. Barcelona: Fundació Noguera, 1994.

GIMENO, Francisco M., GONZALBO, Daniel i TRENCHS, Josep (ed.). Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. València: P.U.V., 2009.

GUAL CAMARENA, Miguel. Vocabulario del comercio medieval: colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón, siglos XIII y XIV. Barcelona: El Albir, SA, 1976.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel. “Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad Media”. Edad Media: Revista de Historia, núm. 2 (1999): 169-194.

MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de. “Els funcionaris i l’administració reial a Catalunya (segles XIII-XIV)”. Acta historica et archaeologica mediaevalia, vol. 1, núm. 1 (1983): 137-150.

MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de. El Mestre Racional a la Corona d’Aragó: (1283-1419). Barcelona: Fundació Noguera, 1987.

MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de. “Una compilació del dret especial de Barcelona a la baixa edat mitjana”. Discurs de recepció de Tomàs de Montagut i Estragués com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 16 de juny del 2004. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, 2004.

RAHOLA SASTRE, Josep. “Cadaqués a l’edat mitjana. La Batllia i el Batlle feudals”, Revista de Girona, núm. 84 (1978): 233-240.

RAHOLA SASTRE, Josep. “La lleuda de Cadaqués”, Revista de Girona, núm. 104 (1983): 213-222.

RIERA I MELIS, Antoni. “La Lezda de Colliure bajo la administración mallorquina. I: La reforma de aranceles de finales del siglo XIII (1299)”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, núm. 1 (1980): 91-126.

ROCA TRAVER, Francisco A. “Un manuscrito de Ordenaciones de la Casa del Rey en la Corona de Aragón”, Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 18 (1947): 513-530.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. “En lo port de Cochliure o en la plaja de Canet?” a: El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 573-594. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. La lleuda de Cotliure del 1317. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Història Econòmica, 1970.

TREPPO, Mario Del. Els mercaders catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa al segle XV. Barcelona: Curial, 1976.