Sobre la revista

TRAJECTÒRIA

 La revista es va publicar per primer cop l’any 1989, en un moment de modernització del museu. La publicació combinava articles de caire científic amb informació sobre el museu i les seves activitats. La primera època està representada per un únic número. En la segona va canviar el format i el disseny i a partir de 2001, en una tercera època, es produeix un canvi d’imatge i  s’incorpora el dossier temàtic. Tot i això, la publicació  conserva encara l’esperit de revista de museu. A partir de l’any 2008, amb la signatura de la constitució de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània (un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona) es decidí convertir Drassana en una revista exclusivament científica, i es van començar a incorporar els criteris formals i de continguts com ara l’avaluació cega, etc.  Des del número 23 (2015) la revista ja incorpora els requeriments formals i de contingut que la converteixen plenament en una revista acadèmica.

La revista és un reflex  de la voluntat del MMB d’esdevenir un agent promotor i difusor de la recerca en el camp de les Humanitats en la seva relació amb el mar, dotant al museu d’una nova dimensió com a creador del coneixement.

 

PATROCINI I FINANÇAMENT DE LA REVISTA

Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, es finança totalment amb recursos del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

 

POLÍTICA DE SECCIONS

La revista incorpora diferent seccions, algunes de caire informatiu, i d’altres de contingut científic i que estan sotmeses a un procés d’avaluació. Els continguts revistats representen la part més important de la revista i en la publicació física es diferencien també pel color del paper (groc), de forma que el nucli de la revista és fàcilment identificable.

Les seccions de caire informatiu son: Editorial, Reportatge, Els nostres projectes, Altres museus i Àlbum de fotos (aproximadament un 30%)

Les seccions sotmeses a avaluació i que formen el nucli central de la revista són: Recerca, Patrimoni i el Dossier central  (aproximadament un 70 % de la revista)

 

PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

 Recepció: Només s’admetran articles originals i inèdits, que no hagin estat publicats ni estiguin en procés de publicació en altres revistes. Els articles,  col·laboracions o coordinació del dossier no seran remunerats. Els articles han de ser tramesos electrònicament als correus garciade@mmb.cat o gonzalezsin@mmb.cat, indicant en un full a part el nom i les dades de l’autor, així com un breu currículum (10 línies màxim).  Caldrà seguir les instruccions que es donen a l’apartat “directrius per a l'autor/a”. L’autor rebrà un acusament de rebut de la seva recepció.  Els autors proporcionaran a la revista el seu codi ORCID (Open Researcher and contributor ID). En cas de no disposar-ne, es pot obtenir de forma gratuïta a: https://orcid.org/  o a la mateixa pàgina de la revista.  El consell editorial es reserva el dret de no publicar aquells treballs que no tinguin prou qualitat científica o que mostrin greus defectes metodològics.  Els articles proposats per a la seva publicació poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

Ni els articles ni la coordinació del dossier donen dret a cap tipus de remuneració per part de la revista.

Proposta de dossiers: La proposta formal de dossier ha d’incloure una breu justificació del tema (500 paraules com a màxim) i un índex d’entre quatre i sis articles amb un breu resum del seu contingut i una nota curricular dels autors. Es valorarà que el primer article emmarqui el tema amb la presentació del marc teòric, estat de la qüestió i debats més significatius. El coordinador del dossier serà l’encarregat de mantenir la comunicació directa entre la revista i els autors. També es farà responsable de que, en l'elaboració dels articles, els autors respectin les normes formals  de la revista (resum i paraules clau -en castellà i anglès-, títol en anglès, notes, referències bibliogràfiques ...), l'extensió màxima del text i el lliurament de les imatges amb els seus corresponents drets. El coordinador del dossier presentarà els articles per a la seva tramesa als corresponents avaluadors. Si la meitat més un del dossier han estat rebutjats pels avaluadors, el dossier serà rebutjat en el seu conjunt, tot i que s'oferirà la possibilitat als autors dels treballs avaluats positivament que es publiquin de forma individual a la secció Recerca.

 

SISTEMA D’ARBITRATGE

 Avaluació: El consell editorial assignarà, en funció de la temàtica de l’article, dos avaluadors anònims que realitzaran una valoració doble cec. Els avaluadors proposaran l’acceptació, l’acceptació amb modificacions o el rebuig. Els seus comentaris seran vinculants. Un cop acceptat l’article amb les modificacions proposades pels avaluadors, l’autor rebrà unes proves que haurà de retornar corregides en un termini màxim de 10 dies. Només seran admeses correccions ortogràfiques o tipogràfiques, i no aportacions noves.

 

Declaració d’originalitat: Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, es declara contraria a les practiques  acadèmiques fraudulentes com el plagi o l’auto-plagi. Acompanyarà a la presentació dels originals una declaració de l’autor o autors segons la qual l’article presentat és un text original i no ha estat publicat prèviament (excepte com a working paper o com a comunicació en un congrés), que les citacions altres autors seran referenciades correctament, respectant els drets de propietat intel·lectual de tercers, i que l’article no ha estat enviat a cap altra revista per a la seva publicació mentre duri el procés d’avaluació. Finalment, l’autor o autors cedeixen els drets per a la seva publicació en accés obert, sota la llicència Creative Commons 4.0 Attribution Non-Commercial No Derivatives.

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

El consell de redacció de Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, ​​adopta el següent codi de bones pràctiques pel que fa als procediments de gestió i avaluació de tots els textos sotmesos a la seva consideració per a la publicació.

- Els principis pels quals hauran de regir-se les decisions del consell de redacció seran els criteris professionals d'objectivitat, major benefici per al coneixement científic, eficàcia en el treball i compliment estricte dels terminis acordats, així com la total confidencialitat i la màxima transparència.

- La independència de criteri dels membres del consell de redacció no ha de ser posada en dubte quan hi hagi coneixement personal, i fins i tot amistat, amb els autors d'articles. No obstant això, per evitar conflictes als membres del consell de redacció, aquests s'abstindran de participar en la selecció dels textos i en la seva avaluació quan es tracti de textos de familiars fins al tercer grau, companys de departament (professors, becaris, doctorands), estudiants i investigadors els treballs dirigeixin o integrants de projectes i grups de recerca en els que participi el membre del consell de redacció.

-S'actuarà de la mateixa forma, amb la inhibició dels membres del consell de redacció,  en casos d' enemistat o qualsevol altre circumstància que plantegi

dubtes.

- Els membres del consell de redacció faran el que estigui al seu abast perquè tots els articles siguin sotmesos a una avaluació objectiva, informada, oberta, crítica i plural. Qualsevol circumstància que pugui impedir una avaluació amb aquests trets s'ha de comunicar a la direcció de la revista i, si la persona que identifiqui el problema ho creu necessari, al consell de redacció. Aquest, davant de qualsevol dubte raonable d'amistat o enemistat personal, d'excessiva concentració d'avaluacions en pocs experts, d'incompetència o insuficiència de coneixements o d'uniformitat metodològica o teòrica dels avaluadors escollits, buscarà altres o demanarà dictàmens addicionals.

Independentment de l'anterior, es demanarà explícitament als avaluadors externs que manifestin si hi ha algun motiu que els impedeix emetre dictamen amb una mínima objectivitat.

En cas de mala praxis o si es plantegen qüestions d’ordre ètic, el Advisory Board actuarà com a Comitè Ètic.

 

POLÍTICA D’ACCÉS OBERT. DRETS D’AUTOR I LLICÈNCIES

Nota de copyright:

-Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona, és propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

-Els autors dels treballs editats es comprometen a la cessió dels seus drets a la revista Drassana perquè pugui reproduir-los per mitjà de qualsevol sistema de reproducció vigent. Reservats tots els drets: © Els autors © Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

-Els drets sobre els continguts dels articles pertanyen als seus autors, però la revista aposta per una política de ciència oberta i s’acull a la llicència Creative Commons 4.0 Drassana, revista del Museu Marítim de Barcelona no aplica APC (Article Processing Charge) als autors.

- Polítiques de Accés: Dulcinea (azul)

-Drassana no es responsabilitza de l’opinió que expressin els articles signats.

-Prohibida la reproducció de qualsevol part de la revista sense citar la procedència.

-Els autors seran informats de la publicació i se’ls enviaran els enllaços corresponents a la publicació i descarrega.

-Mentre Drassana es publiqui en paper, els autors i el coordinador del dossier rebran 3 exemplars de la revista.