Revisió per parells «cegament doble»
Drassana funciona amb un rigorós procés de revisió per parells amb «cegament doble».
La revisió amb cegament doble és una metodologia que ajuda, d’una banda, el Consell Editorial a prendre millors decisions sobre els articles proposats i, de l’altra, els autors/ores a millorar el seu treball acadèmic per a la seva publicació.
Les persones encarregades de la revisió proposaran l’acceptació, l’acceptació amb petits ajustaments, l’acceptació si s’hi fan modificacions o el rebuig. S’envien els seus informes als autors/ores perquè facin els ajustaments pertinents a l’article, el qual hauran de retornar corregit, juntament amb els seus comentaris per al Consell Editorial respecte a les modificacions efectuades en el text, en un termini màxim de deu dies. El Consell Editorial examinarà la nova versió i els comentaris rebuts i decidirà si passa l’article a maquetació, a nova revisió o si el retorna.

Cos de revisors/ores
La revista Drassana disposa d’un ampli cos de revisors/res expertes, nacionals i internacionals. Són independents i alienes als cercles dels qui presenten els articles. De fet, abans d’assignar-los una revisió, es comprova minuciosament que els revisors/ores i autors/ores no pertanyin a la mateixa institució, i se’ls sol·licita que declarin qualsevol possible conflicte d’interessos.
L’assignació de les persones per a la revisió d’un article es fa prioritzant l’especialització temàtica en el contingut de l’article que cal avaluar.
Els qui presenten un treball poden recusar prèviament revisors perquè el Consell Editorial no els tingui en compte en la selecció. La recusació s’ha de fer a la carta d’inclusió (coverletter).
Drassana publica a la seva pàgina web la llista actualitzada de les persones que col·laboren amb la revista fent revisions.

Anonimat i confidencialitat
Totes les persones implicades en el procés editorial i de revisió han de mantenir la confidencialitat de tots els detalls durant el procés que es duu a terme de manera anònima. Tots els detalls sobre els manuscrits presentats són confidencials i no es fan comentaris a parts o organitzacions externes sobre els manuscrits en consideració o si són rebutjats.
Drassana manté una política de confidencialitat respecte a les persones que fan les revisions i intenta garantir-ne al màxim l’anonimat. Es rebutjarà i reprovarà qualsevol intent per part dels autors/ores d’enfrontar-se als revisors/ores o d’intentar determinar les seves identitats.
Independentment de si un manuscrit presentat finalment es publica, la correspondència de la revista, els informes dels àrbitres i altres materials confidencials no es publicaran sense el consentiment previ per escrit.