Revisió per parells «cegament doble»
Drassana funciona amb un rigorós procés de revisió per parells amb «cegament doble».
La revisió amb cegament doble és una metodologia que ajuda, d’una banda, el Consell Editorial a prendre millors decisions sobre els articles proposats i, de l’altra, els autors/ores a millorar el seu treball acadèmic per a la seva publicació.

Nota: Els terminis de les diferents fases del procés de revisió per parells es troben indicats en el Procés Editorial.

Selecció de revisors/ores i enviament de l'original a revisió.
Una vegada l'original ha estat considerat com a adequat en la comprovació inicial, el Consell Editorial envia el manuscrit anonimitzat al procés de revisió cega per parells. En aquest sentit, s'assignarà l'article a dos membres del Consell Científic de Revisors experts en el tema principal del mateix i que no presentin conflicte d'interessos potencials amb els/les autors/ores perquè realitzin l'avaluació cientificotècnica del treball.

Quan finalment qui ha acceptat encarregar-se d’una revisió no pot dur-la a terme, el Consell Editorial assignarà la tasca a una altra persona. Quan es produeixi, de manera extraordinària, més d’una cancel·lació d’avaluació que pugui afectar els temps màxims, se li notificarà aquesta circumstància a la persona o les persones que han presentat l’article per si volen que continuï el procés o si prefereixen enviar el text a una altra publicació.

Cos de revisors/ores i transparència
La revista Drassana disposa d’un ampli cos de revisors/res expertes, nacionals i internacionals, en l'enfocament i l'abast de la revista. Són independents i alienes als cercles dels qui presenten els articles. De fet, abans d’assignar-los una revisió, es comprova minuciosament que els revisors/ores i autors/ores no pertanyin a la mateixa institució, i se’ls sol·licita que declarin qualsevol possible conflicte d’interessos.
L’assignació de les persones per a la revisió d’un article es fa prioritzant l’especialització temàtica en el contingut de l’article que cal avaluar.
Els qui presenten un treball poden recusar prèviament revisors perquè el Consell Editorial no els tingui en compte en la selecció. La recusació s’ha de fer a la carta d’inclusió (coverletter).
Drassana publica a la seva pàgina web la llista actualitzada de les persones que col·laboren amb la revista fent revisions al final de cada any natural.

Criteris de revisió
Per a dur a terme el procés de revisió, els/les revisors/ores utilitzaran una plantilla estandarditzada que es completa i retorna a l'Editora per la plataforma OJS de la revista, garantint el registre i traçabilitat del procés. Tots els documents són anonimitzats per a garantir la màxima objectivitat i qualitat en el procés.
Els/les revisors/ores hauran d'informar sobre els següents criteris d'avaluació:
- Aspectes formals: Adequació a la temàtica de la revista i de la secció. Compliment dels aspectes formals requerits. Organització i presentació dels continguts. Referències i fonts subjectes a Estil Chicago de citació Chicago-Style Quick Guide, en la modalitat sample citations.
- Avaluació del contingut: Metodologia. Qualitat acadèmica. Interès científic. Aportació al coneixement científic. Actualitat de les referències bibliogràfiques.

Notificació de la decisió editorial
El Consell Editorial, una vegada rebudes totes les avaluacions, prendrà la decisió final d'acceptar o rebutjar el treball. Pot enviar els treballs a una nova revisió si es hi ha dubtes o controvèrsies en les avaluacions rebudes. Quan el Consell Editorial de la revista emet un judici definitiu les possibles decisions poden ser:
- Acceptat. L'article és acceptat sense necessitat de realitzar modificacions per a la seva publicació.
- Acceptat amb canvis menors. L'article és acceptat, però s'hauran de corregir problemes menors detallats en l'informe de revisió.
- Acceptat amb canvis majors. L'article és acceptat i resulta interessant per a la seva publicació, però per a ser publicat requereix canvis substancials que afecten parts importants d'aquest. Es remetrà a les persones que signen l'article un informe d'avaluació detallat amb les indicacions sobre les modificacions que hauran de realitzar.
- Rebutjat. L'article presenta importants deficiències que impedeixen la seva publicació. L'article és retornat als qui l'han presentat i és arxivat l'enviament en la revista. El procediment queda tancat. Quan un article és rebutjat, no podrà ser enviat novament a la revista.
En qualsevol dels casos, les persones signants de l'article reben sempre una notificació expressa per correu electrònic a través de OJS amb l'informe motivat del Consell Editorial, acompanyat dels informes de revisió.
- Procés de reclamació i queixes: Si ho desitgen, els autors/ores podran traslladar les seves queixes o reclamacions sobre el procediment i resultats de l'avaluació per mitjà dels sistemes de contacte disponibles. El Consell Editorial s'encarregarà de respondre a aquestes queixes, suggeriments o reclamacions. La resolució final emesa pel Consell Editorial serà inapel·lable i posarà fi al procés de reclamació.

Ajustos en els originals
En els dos supòsits en el qual els originals precisen de modificacions, els articles són retornats a els/les autors/ores perquè facin els canvis pertinents. Una vegada realitzats els ajustos, hauran de pujar la versió corregida a OJS.

Comprovació de les modificacions
Els/les editors/ores (en els casos de modificacions menors) o les persones que ha fet la revisió (en els casos de canvis majors) comprovaran que s'han fet tots els ajustos necessaris en els articles. Si no és així, els manuscrits romandran en la fase de revisió fins que o bé s'adeqüin de manera acceptable als requeriments de els/les editors/ores o de els/les revisors/ores o bé s'emeti un informe desfavorable.

Decisió editorial final
En el primer cas, l'article seria acceptat i passaria a la següent fase de correccions d'estil. I en el segon, l'article seria rebutjat.
En tots dos casos, els/les autors/ores reben sempre una notificació per email a través de OJS amb la decisió final motivada del Consell Editorial.
Les persones encarregades de la revisió proposaran l’acceptació, l’acceptació amb petits ajustaments, l’acceptació si s’hi fan modificacions o el rebuig. S’envien els seus informes als autors/ores perquè facin els ajustaments pertinents a l’article, el qual hauran de retornar corregit, juntament amb els seus comentaris per al Consell Editorial respecte a les modificacions efectuades en el text, en un termini màxim de deu dies. El Consell Editorial examinarà la nova versió i els comentaris rebuts i decidirà si passa l’article a maquetació, a nova revisió o si el retorna.

Normativa per a revisors/ores

Competència: les persones que realitzin les revisions seran sempre especialistes en el tema i objecte d'estudi de l'article subjecte a avaluació, i refusaran l'avaluació d'aquells textos en els quals considerin que no disposen de les competències o coneixements necessaris per fer-ho.

Responsabilitat:
a. S'abstindran d'avaluar textos si existeix algun conflicte d'interessos.
b. Hauran de complir estrictament els terminis d'avaluació fixats. Si no poguessin fer-ho hauran de rebutjar la realització de l'avaluació una vegada rebuda la sol·licitud perquè es designi un nou revisor.
c. Seguiran la diligència deguda en estar en possessió del material reservat que reben per a avaluar.

Crida per a revisors/ores
Si sou expert en qualsevol dels temes que formen part de l'enfocament de la revista i li agradaria participar en el procés d'avaluació d'articles, pot registrar-se com a revisor/ora en la nostra pàgina web i enviar un Cv de 300 paraules a l'email de contacte: gonzalezsin@mmb.cat. La seva proposta serà examinada pel Consell Editorial i si és acceptada es posaran en contacte amb vostè.

Anonimat i confidencialitat
Totes les persones implicades en el procés editorial i de revisió han de mantenir la confidencialitat de tots els detalls durant el procés que es duu a terme de manera anònima. Tots els detalls sobre els manuscrits presentats són confidencials i no es fan comentaris a parts o organitzacions externes sobre els manuscrits en consideració o si són rebutjats.
Drassana manté una política de confidencialitat respecte a les persones que fan les revisions i intenta garantir-ne al màxim l’anonimat. Es rebutjarà i reprovarà qualsevol intent per part dels autors/ores d’enfrontar-se als revisors/ores o d’intentar determinar les seves identitats.
Independentment de si un manuscrit presentat finalment es publica, la correspondència de la revista, els informes dels àrbitres i altres materials confidencials no es publicaran sense el consentiment previ per escrit.