Pas 1
Comprovació inicial
Quan el Consell Editorial rep un original s’encarrega de fer una primera revisió de l’article i comprovar que compleix rigorosament i per complet les normes de publicació. En funció d’aquesta primera avaluació, poden succeir tres supòsits:
a. L’article compleix tots els criteris editorials, temàtics i formals determinats per la revista. Passa al procés de revisió (pas 2).
b. L’article no compleix algun dels criteris formals, però s’ajusta als criteris temàtics i és interessant en els seus continguts. Se suggereix a la persona que ha enviat l’original que faci els ajustaments formals. Si fa els canvis corresponents, una vegada compleixi els criteris determinats per la revista passa al procés de revisió (pas 2).
c. L’article NO compleix amb els criteris editorials, temàtics o formals. L’article es retorna als qui l’han presentat i s’arxiva l’enviament a la revista. Es tanca el procediment.

Pas 2
Enviament a revisió
El Consell Editorial envia l’article per a la seva avaluació externa, almenys, a dues persones independents.

Pas 3
Procés de revisió
Una vegada acceptada l’avaluació de l’original, les persones encarregades de la revisió adquireixen el compromís d’enviar el resultat de la seva avaluació en el termini màxim de tres setmanes a partir de la seva notificació.
Criteris d’avaluació:
- Aspectes formals: Adequació a la temàtica de la revista i la secció. Compliment dels aspectes formals requerits. Organització i presentació dels continguts. Referències i fonts subjectes a Estil Chicago de citació Chicago-Style Quick Guide, en la modalitat sample citations.
- Avaluació del contingut: Originalitat de l’article. Rellevància del tema. Objectius i hipòtesi. Metodologia. Actualitat i nombre de les referències bibliogràfiques. Aportació científica de les conclusions i de la discussió.
Per dur a terme el procés de revisió, s’ha d’utilitzar una plantilla estandarditzada que cal emplenar i retornar a l’editora per la plataforma OJS de la revista, a fi de garantir el registre i la traçabilitat del procés. Tots els documents són anonimitzats per garantir la màxima objectivitat i qualitat en el procés.
Quan finalment qui ha acceptat encarregar-se d’una revisió no pot dur-la a terme, el Consell Editorial assignarà la tasca a una altra persona. Quan es produeixi, de manera extraordinària, més d’una cancel·lació d’avaluació que pugui afectar els temps màxims, se li notificarà aquesta circumstància a la persona o les persones que han presentat l’article per si volen que continuï el procés o si prefereixen enviar el text a una altra publicació.

Pas 4
Decisió editorial
El Consell Editorial, una vegada rebudes totes les avaluacions, prendrà la decisió final d’acceptar o rebutjar el treball. Pot enviar els treballs a una nova revisió si es troben dubtes o controvèrsies en les avaluacions rebudes. Quan el Consell Editorial de la revista emet un judici definitiu, les possibles decisions poden ser:
- Acceptat. L’article és acceptat sense necessitat de fer-hi modificacions per publicar-lo.
- Acceptat amb canvis menors. L’article és acceptat, però s’hauran de corregir problemes menors detallats a l’informe de revisió. Un cop aplicats els canvis, els autors/ores hauran d’enviar la versió corregida de l’article al Consell Editorial, que acararà les modificacions i comprovarà que els ajustaments sol·licitats s’han resolt. Si el resultat no és satisfactori, l’article es retornarà de nou.
- Acceptat amb canvis majors. L’article és acceptat i resulta interessant per a la seva publicació, però per publicar-lo cal fer-hi canvis substantius que n’afecten parts importants. Es remetrà a les persones que signen l’article un informe d’avaluació detallat amb les indicacions sobre les modificacions que han de fer, i aquestes persones hauran d’enviar la nova versió corregida de l’article. Les persones que han fet la revisió acararan les modificacions o correccions sol·licitades, es comprovarà que els ajustaments sol·licitats han estat resolts, i emetran un nou informe. Si el resultat no és satisfactori, l’article es retornarà i es considerarà rebutjat.
- Rebutjat. L’article presenta deficiències considerables que n’impedeixen la publicació. L’article és retornat als qui l’han presentat i l'enviament a la revista és arxivat. El procediment queda tancat. Quan un article és rebutjat, no es pot tornar a enviar a la revista.
En qualsevol dels casos, les persones signants de l’article reben sempre una notificació expressa per correu electrònic amb l’informe motivat del Consell Editorial, acompanyat dels informes de revisió.
- Procés de reclamació i queixes: Si ho desitgen, els autors/ores poden traslladar les seves queixes o reclamacions sobre el procediment i resultats de l’avaluació per mitjà dels sistemes de contacte disponibles. El Consell Editorial s’encarregarà de respondre a aquestes queixes, suggeriments o reclamacions. La resolució final emesa pels editors/ores serà inapel·lable i posarà fi al procés de reclamació.

Pas 5
Correccions ortotipogràfiques
La persona que fa la correcció lingüística rep els articles aprovats per a la seva publicació. Un cop fetes les comprovacions ortotipogràfiques pertinents, es remetran les correccions als autors/ores per a la seva esmena, els quals disposen d’un termini màxim de deu dies naturals per acceptar les correccions. Només seran admeses rectificacions sobre les correccions i no aportacions noves.

Pas 6
Maquetació i galerades
La persona responsable de la maquetació rep els articles aprovats per a publicació. Un cop feta la diagramació, es remeten als autors/ores les proves o galerades per a la seva revisió, i disposen d’un termini màxim de deu dies naturals per remetre aquesta revisió.
Les indicacions de correcció de galerades vindran indicades sobre l’esborrany de l’article (document en PDF). Les errates s’han de marcar amb ombrejos de color o incorporant-hi comentaris (notes). Per a això, es pot fer servir programari d’edició de PDF, com Adobe Writer, Adobe Professional o similars. Si no es disposa d’aquests programes, s’haurà d’imprimir el PDF i corregir les errates amb lletra molt clara, indicant amb precisió on se situen, escanejar el text i remetre’l en PDF en un únic document optimitzat (el seu pes no pot superar els 5 Mb).

Pas 7
Publicació
Un cop corregides les galerades, els articles seran programats per a la seva publicació.
Els articles acceptats per a la seva publicació es programaran per al següent número que es publiqui de la revista. El temps màxim per a la publicació d’un article aprovat no serà superior a nou mesos des que s’emet l’informe favorable de publicació.
El Consell Editorial podrà publicar l’article a la secció de la revista que en consideri oportuna la inclusió. Aquesta decisió serà notificada a les persones autores de l’article.