Pas 1
Comprovació inicial
Quan el Consell Editorial rep un original, avalua l'interès i l'actualitat de la proposta i s'encarrega de realitzar una primera revisió de l'article per a comprovar tant que s'adequa a l'enfocament i l'abast de la revista com que compleix rigorosament i per complet les normes de publicació. En funció d’aquesta primera avaluació, poden succeir tres supòsits:
a. L’article compleix tots els criteris editorials, temàtics i formals determinats per la revista. Passa al procés de revisió (pas 2).
b. L’article no compleix algun dels criteris formals, però s’ajusta als criteris temàtics i és interessant en els seus continguts. Se suggereix a la persona que ha enviat l’original que faci els ajustaments formals. Si fa els canvis corresponents, una vegada compleixi els criteris determinats per la revista passa al procés de revisió (pas 2).
c. L’article NO compleix amb els criteris editorials, temàtics o formals. L’article es retorna als qui l’han presentat i s’arxiva l’enviament a la revista. Es tanca el procediment.

L'Equip Editorial realitzarà aquesta primera comprovació en un termini no superior a tres setmanes.

Pas 2
Enviament a revisió
Una vegada superada la comprovació inicial, els/les editors/ores anonimitzaran l'article i l'enviaran per a la seva avaluació externa, almenys, a dos revisors independents que no presentin conflicte d'interessos i siguin experts en el tema. Els/les autors/ores rebran una notificació per email via OJS que el seu article ha passat a la fase de revisió per parells en un termini no superior a les 48 hores des de l'aprovació de l'article. La invitació per a la revisió es farà a través del mateix mitjà en el termini màxim d'una setmana des de la notificació a els/as autors/as.

Pas 3
Procés de revisió per parells amb cegament doble. Terminis.

Acceptació de la revisió. Els/les revisors/ores disposen d'un termini de dues setmanes per a acceptar la invitació de revisió.
Revisió de l'original. Una vegada que els revisors accepten l'avaluació de l'original, adquireixen el compromís d'enviar el resultat de la seva avaluació en el termini màxim de tres setmanes des de la seva notificació.
Notificació de la decisió editorial. Drassana comunicarà a els/les autors/ores el resultat de l'avaluació dels seus articles en un termini no superior a dues setmanes des de la recepció de l'informe de tots dos revisors.
Ajustos en l'original. Els/les autors/ores disposaran de 15 dies o un mes per a realitzar les modificacions suggerides pel Consell de Redacció o els/les revisors/ores, en funció de si les mateixes són menors o profundes respectivament. Una vegada aplicats els canvis, el/la autor/ora, haurà de pujar la versió corregida de l'article a OJS.
Comprovació dels ajustos. En el cas de les modificacions menors, el/la editor/ora acararà les modificacions i comprovarà que els ajustos sol·licitats han estat resolts en el termini d'una setmana. Si no és així, seran retornats als autors/ores de nou i es repetirà el procés fins que s'hagin realitzat tots els canvis requerits o s'emeti un informe desfavorable. En aquest últim cas, l'article seria rebutjat.
En el supòsit de les modificacions profundes, les persones que han avaluat acararan les modificacions o correccions sol·licitades i comprovaran que els ajustos sol·licitats han estat resolts en un termini màxim de 15 dies. Si no és així, es repetirà el procés fins que s'hagin realitzat tots els canvis requerits o s'emeti un informe desfavorable. En aquest últim cas, l'article seria rebutjat.
Decisió editorial final. Una vegada finalitzat el procés de modificacions i en el termini de 72 hores, els/les autors/ores s rebran una notificació per email a través de OJS amb la decisió final del Consell de Redacció que pot ser que l'article és acceptat i passa a la següent fase de correccions d'estil (Pas 4) o rebutjat.

Pas 4
Correccions ortotipogràfiques
L'equip de correctors d'estil rep els articles aprovats per a la seva publicació. Realitzades les comprovacions ortotipogràfiques pertinents en un termini no superior a un mes, es remetran les correccions als autors/ores per a la seva esmena, que compten amb un termini màxim de deu dies naturals per a acceptar les correccions. Només seran admeses rectificacions sobre les correccions i no aportacions noves. Aquesta fase del procés es repetirà com a màxim dues vegades perquè tots els ajustos lingüístics es completin.

Pas 5
Maquetació i galerades
Els/les responsables de maquetació reben els articles aprovats per a publicació. Realitzen la diagramació i remeten als autors/ores les proves o galerades per a la seva revisió en un termini màxim d'un mes. Aquests disposen d'un termini màxim de deu dies naturals per a remetre aquesta revisió. Si fos necessari, hi haurà com a màxim dues rondes de revisió de galerades per a obtenir el seu vistiplau.
Les indicacions de correcció de galerades vindran indicades sobre l’esborrany de l’article (document en PDF). Les errates s’han de marcar amb ombrejos de color o incorporant-hi comentaris (notes). Per a això, es pot fer servir programari d’edició de PDF, com Adobe Writer, Adobe Professional o similars. Si no es disposa d’aquests programes, s’haurà d’imprimir el PDF i corregir les errates amb lletra molt clara, indicant amb precisió on se situen, escanejar el text i remetre’l en PDF en un únic document optimitzat (el seu pes no pot superar els 5 Mb).

Pas 6
Publicació
Un cop corregides les galerades, els articles seran programats per a la seva publicació.
Els articles acceptats per a la seva publicació es programaran per al següent número que es publiqui de la revista. El temps màxim per a la publicació d’un article aprovat no serà superior a nou mesos des que s’emet l’informe favorable de publicació.
El Consell Editorial podrà publicar l’article a la secció de la revista que en consideri oportuna la inclusió. Aquesta decisió serà notificada a les persones autores de l'article per email a través de OJS.
Amb la finalitat de facilitar la seva difusió els articles podran ser publicats en versió "pre-print". Igualment, s'anima als autors a compartir-lo en quantes plataformes de difusió en obert o espais personals (pàgines web, xarxes socials...) considerin oportuns, per a impulsar al màxim la difusió i coneixement de la seva publicació.

Nota: A l'efecte de tots els terminis aquí esmentats, el mes d'agost és considerat inhàbil.