La revista Drassana, amb ISSN 0214-2279 i e-ISSN 2385-3425, és una publicació de periodicitat anual i admet per a la seva publicació estudis sobre història i cultura marítima. Dins de la disciplina de la història marítima, té un abast internacional, tot i que preferentment mediterrani, i focalitzat en el camp de les ciències socials, amb una mirada multidisciplinària.
La revista és un reflex de la voluntat del MMB de ser un agent promotor i difusor de la recerca en el camp de les humanitats en la seva relació amb la mar, i dota el museu d’una nova dimensió com a creador de coneixement. Amb això es pretén potenciar el desenvolupament de la recerca i establir un enllaç entre acadèmics i investigadors d’arreu del món, donant a conèixer els seus treballs en català, castellà i anglès, principalment, però també en francès i italià. D’aquesta manera, crea un espai comú de reflexió i diàleg entorn d’aquesta temàtica.
Així doncs, atenent els diferents públics objectius de la revista, Drassana incorpora diferents seccions, algunes de contingut informatiu i altres de contingut científic que són, per tant, sotmeses a un procés d’avaluació amb cegament doble per parells.
Les seccions de contingut informatiu és: Editorial, Reportatge, Els nostres projectes, Ressenyes, Altres museus, Noves adquisicions i Àlbum de fotos (aproximadament, un 30 %).
Quant a les seccions subjectes a avaluació i que formen el nucli central de la revista, són: Recerca, Patrimoni, Memòria i el Dossier monogràfic central (aproximadament, un 70 % de la revista).