Drassana té com a punt de referència el Codi de conducta i bones pràctiques recollit en el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), així com els Principis de transparència i bones pràctiques en la publicació acadèmica del DOAJ.

Transparència
Declaració d’interessos concurrents
Les persones que signin els articles han de marcar la no existència de conflictes d’interessos en el moment de presentar la recerca, per declarar qualsevol relació financera i personal amb altres persones o organitzacions que pugui afectar de manera inapropiada el seu treball. En cas contrari ho hauran de comunicar als editors/ores.
Aquesta obligació afecta de la mateixa manera els qui exerceixin l’edició i la revisió. En cas que hi hagi interès competitiu, se’n pot produir l’exclusió del procés de revisió per parells.

Què constitueix un conflicte d’interessos?
Els conflictes d’interessos poden ser financers o no financers. Hi ha un conflicte d’interessos quan la interpretació de les dades o la presentació de la informació pot estar influïda per la seva relació personal o financera amb altres persones o organitzacions, o es pot percebre com a tal. Les persones que signen els articles han de revelar qualsevol interès competitiu financer, però també qualsevol interès competitiu no financer que pugui incomodar-les si es fa públic després de la publicació del manuscrit.

Interessos financers competitius
Els conflictes d’interessos financers inclouen (però no es limiten a):
- Rebre reemborsaments, honoraris, finançament o salari d’una organització que pugui d’alguna manera guanyar o perdre financerament amb la publicació del manuscrit, ja sigui ara o en el futur.
- Posseir accions o participacions en una organització que pugui d’alguna manera guanyar o perdre financerament amb la publicació del manuscrit, ja sigui ara o en el futur.
- Posseir o sol·licitar patents relacionades amb el contingut del manuscrit.
- Rebre reemborsaments, honoraris, finançament o salari d’una organització que tingui o hagi sol·licitat patents relacionades amb el contingut del manuscrit.

Conflictes d’interessos no financers
Inclouen (però no es limiten a) conflictes d’interessos polítics, personals, religiosos, ideològics, acadèmics i intel·lectuals.

Organitzacions comercials
Les empreses o les persones que treballen en publicacions patrocinades per la indústria, les organitzacions de recerca per contracte i les empreses de comunicació ho han de declarar com a conflicte d’interessos en presentar el manuscrit.

Consentiment informat
Quan es publiquin imatges identificables de les persones que han participat en la recerca, els qui signin l’article han d’incloure una declaració que certifiqui que s’ha obtingut el consentiment informat per a la publicació d’aquestes imatges. Si alguna d’aquestes persones ha mort, se n’ha de sol·licitar el consentiment als membres de la família més propers i, en qualsevol cas, prendre les mesures més raonables per protegir el seu anonimat. Les barres que cobreixen els ulls no són un mitjà acceptable d’anonimat. En determinats casos, la revista pot insistir a obtenir proves d’aquest consentiment informat. Les imatges que no en disposin seran retirades.

Publicació de conjunts de dades
En el cas dels conjunts de dades que contenen dades de participants en la recerca, les persones signants de l’article tenen la responsabilitat ètica i legal de respectar els seus drets de privacitat i protegir la seva identitat. És desitjable que s’obtingui el consentiment informat per a la publicació del conjunt de dades dels participants en el moment de l’elaboració de l’estudi. Si això no és possible, cal demostrar que la publicació d’aquestes dades no compromet l’anonimat ni la confidencialitat ni viola les lleis locals de protecció de dades per poder publicar-se. Les persones que hi figuren com a autores han de considerar si el conjunt de dades conté identificadors directes o indirectes i consultar amb el seu comitè d’ètica o un altre organisme apropiat, abans de presentar-lo, si hi ha la possibilitat que l’anonimat dels participants no sigui total. Les persones que hi figuren com a autores han d’indicar al seu manuscrit, en el moment de la presentació, si s’ha obtingut el consentiment informat per a la publicació d’aquestes dades. Si no s’ha obtingut el consentiment informat, cal esmentar-ne el motiu i quin organisme es va consultar per preparar el conjunt de dades.

Drassana segueix un rigorós procediment de control dels originals rebuts per evitar les males pràctiques científiques.

Compromisos dels autors/ores
Originalitat i plagi
Les persones signants dels articles enviats a Drassana afirmen que els seus treballs són originals i que no contenen parts d’altres treballs ja publicats, ja siguin propis o d’altres persones. A més, asseguren la veracitat de les dades empíriques, en el sentit de que no hagin estat modificades ni alterades per a la validació o refutació d’hipòtesis.

Publicacions múltiples o repetitives
No es poden presentar articles publicats en altres revistes científiques en els quals es repeteixin els resultats. La proposta simultània de la mateixa contribució a diferents revistes és considerada èticament incorrecta i reprovable.

Llista de fonts
Cal proporcionar sempre la correcta indicació de les fonts i les aportacions esmentades a l’article.

Autoria
La persona o les persones autores de l’article garanteixen la inclusió dels qui hagin fet una contribució científica i acadèmica considerable, tant en el disseny de la recerca, la planificació del treball, la interpretació dels resultats i la redacció. S’ha de jerarquitzar l’ordre dels noms de les persones signants de l’article d’acord amb el seu nivell de responsabilitat i implicació en la redacció.

Accés i retenció
Si el Consell Editorial ho considera oportú, les persones que signen els articles han de posar a la seva disposició també les fonts o les dades en què es basa la recerca. Aquestes es podran conservar durant un període raonable de temps després de la publicació i possiblement fer-se accessibles.

Conflicte d’interessos i divulgació
S’haurà de declarar explícitament que no hi ha conflictes d’interessos que puguin haver influït en els resultats obtinguts o les interpretacions proposades. També s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes dels quals sorgeix el treball de la recerca.

Errors als articles publicats
Quan s’identifiqui a l’article un error substancial o una inexactitud, la persona o les persones signants n’hauran d’informar de manera immediata el Consell Editorial de Drassana i subministrar-li tota la informació necessària per esmenar les incorreccions.

Responsabilitat
Totes les persones signants accepten la responsabilitat del que han escrit i, a més, asseguren que s’ha fet una revisió de la literatura científica més actual i rellevant del tema analitzat. D’altra banda, han de tenir present de manera plural els diferents corrents del coneixement.

Compromisos dels revisors/ores
Contribució a la decisió editorial
Les persones que facin aquesta tasca assumeixen el compromís de fer una revisió crítica, honesta i constructiva evitant biaixos, tant pel que fa a la qualitat científica com literària de l’escrit.

Respecte dels temps
En cas que no se senti competent en la temàtica o àrea de coneixement de l’article que cal revisar, la persona a la qual s’ha sol·licitat la revisió ho ha de notificar de manera immediata al Consell Editorial perquè es busqui una alternativa. Haurà de procedir de la mateixa manera si pressuposa que no podrà lliurar el resultat de l’avaluació en el temps compromès amb la revista, atès el seu compromís d’avaluar els treballs en un temps raonable, respectant els terminis de lliurament.

Confidencialitat
Els articles en revisió es consideren confidencials. En aquest sentit, el manuscrit, textos, resultats, conclusions, etc. no s’han de discutir ni posar en comú amb altres persones sense consentiment previ del Consell Editorial.

Objectivitat
La revisió doble s’ha de fer de manera objectiva. No es considerarà adequat cap judici personal sobre els qui realitzen els articles. D’altra banda, les persones encarregades de la revisió estan obligades a donar prou raons per a les seves valoracions, mitjançant el lliurament d’un informe crític i detallat amb referències adequades segons la plantilla de revisió de Drassana.

Visualització del text
Les persones que fan la revisió es comprometen a indicar amb precisió les referències bibliogràfiques d’obres fonamentals possiblement oblidades pels signants de l’article.
Així mateix, estan obligades a advertir al Consell Editorial si detecten quines parts substancials del treball ja han estat publicades o estan sota revisió per a una altra publicació.

Compromisos del Consell Editorial
Decisió de publicació
Per fer les revisions, el Consell Editorial garantirà la selecció de les persones més qualificades i especialitzades, que emetran una apreciació crítica i experta del treball amb els menors biaixos possibles. Drassana opta per seleccionar almenys dues persones per cada treball per garantir més objectivitat en el procés de revisió.

Honestedat
El Consell Editorial avalua els articles enviats per a la seva publicació només sobre la base del mèrit científic dels continguts, sense atendre cap altra raó de raça, sexe o religió.

Confidencialitat
El Consell Editorial es compromet a no divulgar informació relativa als articles enviats per a la seva publicació a altres persones que no en siguin autores, revisores o editores. Totes les persones que intervenen en el procés editorial es comprometen a la confidencialitat dels manuscrits, tant els autors i les autores com les persones que en fan la revisió, de manera que l’anonimat preservi la integritat intel·lectual de tot el procés.

Conflicte d’interessos i divulgació
El Consell Editorial es compromet a no utilitzar en les seves pròpies investigacions continguts dels articles enviats per a la seva publicació sense el consentiment per escrit dels qui els han redactat.

Respecte dels temps
El Consell Editorial és el responsable màxim del compliment dels límits de temps per a les revisions i la publicació dels treballs acceptats, a fi d’assegurar-ne una ràpida difusió dels resultats. Es compromet fefaentment a complir els temps d'un màxim de 30 dies en l’estimació/desestimació des de la recepció del manuscrit, i un termini de 60 dies des de l’inici del procés de revisió científica fins a la notificació del dictamen dels revisors.
Els treballs acceptats no romandran en llistes d’espera per a la seva publicació més enllà del temps just per a la seva edició en el número següent.

Llenguatge inclusiu
Drassana promou l’ús d’un llenguatge inclusiu, respectuós i no sexista, de manera que insta també a introduir aquests criteris a la redacció dels articles.