El naixement del consignatari modern en el port de Barcelona

Main Article Content

Lluís Rotllan Riera https://orcid.org/0000-0003-4324-2678

Keywords

consignatari de vaixells, navilier, història marítima, port de Barcelona

Resum

La figura del consignatari marí ha estat poc estudiada tant a nivell nacional com internacional, sent la bibliografia escassa, i quan aquesta existeix l’ha tractat d’una forma tangencial. Els seus orígens són obscurs i les funcions que realitza varien al llarg del temps i dels acords individualitzats amb els armadors. Però això canvia en el darrer terç del segle XIX, quan els vaixells de vapor desplacen als de vela i es generen múltiples línies regulars. És aleshores quan neix la figura del consignatari modern, passant de ser un professional qualificat amb responsabilitats limitades, a un empresari plenipotenciari del navilier i una de les figures cabdals del transport marítim.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.
Abstract 104 | PDF Downloads 66 HTML Downloads 5 XML Downloads 0 EPUB Downloads 19

Referències

Revista de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. Anys de 1884 a 1893.
Actas del Consejo de Administración de la Compañía de Vapores “La Bética”.
McAndrews 1770-1970: dos siglos en el comercio hispano-británico. McAndrews 1770-1970: Two centúries in Anglo-Spanish Trade. Separata de: “Trade Review: the Journal of the British Chamber of Commerce in Spanish” (July-September 1970): 64-74.
Fons documental de la Línea de Vapores Tintoré 1852-2004. Y225, Sèrie Estatuts 01.01.01, Sèrie Escriptures 01.01 i Sèrie Correspondència d’entrada i sortida 04.01.02.
Contestación al interrogatorio acerca de la supresión del derecho diferencial de bandera por parte de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. Barcelona: Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. Imprenta Barcelonesa, 1879.
Contestación al interrogatorio sobre la influencia de los tratados de comercio por parte de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. Barcelona: Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. Imprenta Barcelonesa, 1890.
Actas de las Juntas de la Sección de Navegación 1886-1910. Sèrie 29, vol. 65/75.
Dictámenes Sección de Navegación. Sèrie 17, vol. 292/295
Alemany, Joan y Casanovas, Àngels. La navegació a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987.
Alió, Joan. Els agents portuaris de Tarragona (fins a 1985). Tarragona: Arola Editors, 2009.
Banco de España. Código de Comercio 1829. En línia https://repositorio.bde.es›bitstream›fev-sv-p-00274. Consulta 20 juny 2023.
Boletín Oficial del Estado. Código de Comercio 1855. BOE -A-1885-6627 en línia https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1885-6627. Consulta 20 juny 2023.
Seafering Lives in Transition Mediterranean Maritime Labour and Shipping During Globalization, 1850s-1920s. Proyecto SeaLiT. https://www.sealitproject.eu/. Consulta 20 juny 2023.
Estasén, Pedro. De los consignatarios de buques y consignatarios de cargamentos. Madrid: Comercio Marítimo, 1892.
García Domingo, Enric. El mundo del trabajo en la marina mercante española (1834-1914). Barcelona: Icaria, 2017.
García Domingo, Enric. “La casa Masiques (1890-2005). Apunts per una història d’empresa”, Drassana, 13 (2005): 14-24.
Giménez Blasco, Joan. De la vela al vapor. La marina catalana a través de una família de Vilassar de Mar. Els Sust. Vilassar de Mar: Editorial Pagès, 2009.
González Lebrero, Alfonso. El agente consignatario de buques en España. Barcelona: Librería Bosch, 1989.
González Lebrero, Alfonso. “Del agente consignatario de buques” La Ley. Revista jurídica española (1993): 842-848.
Gutiérrez Soto, Javier. “La figura del consignatario de buques” Trabajo de Fin de Máster. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, (2017).
Ibarz, Jordi. “Fin del sistema gremial, liberalismo y desarrollo de unas relaciones de trabajo capitalistas en el puerto de Barcelona, 1834-1873” Ayer, Revista de Historia Contemporánea (2020): 143-169.
Masriera, Arturo. Oliendo a brea. Barcelona: Editorial Políglota, 1926.
Miller, Michel B. Europe, and the maritime world. New York: Cambridge, 2012.
Nanot-Renart, Pedro. Memoria sobre la marina mercante española. Barcelona: Asociación de Navieros y Consignatarios, 1877.
Nieto, Alfonso. El consignatario de buques. Madrid: Oficina Central Marítima, 1960.
O’Rourke, Kevin i Williamson, Jeffrey. “When did globalization begin?” NBER Working Series Working Paper 7632. (April 2000): 1-54.
Page, Eduardo. “Entre el mar, el puerto y la ciudad. Comunidades marítimas urbanas en transición: el caso de la Barceloneta en el siglo XIX”. Revista Avances del Cesor. (Diciembre 2019): 131-160.
Riera Tuébols, Santiago. Dels velers als vapors. Barcelona: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993.
Rodrigo Alharilla, Martín. La casa Ramos, 1845-1960: más de un siglo de historia marítima. Barcelona: Museu Marítim de Barcelona, 2005.
Rodrigo Alharilla, Martín. La marina mercante de vapor en Barcelona (1834-1914). Barcelona: Museu Marítim de Barcelona, 2017.
Roig, Emerencià. La marina del vuit-cents. Barcelona: Editorial Noray, 1929.
Sella, Antoni i Rodrigo, Martín. Vapors. Barcelona: Angle Editorial, 2002.
Valdaliso, Jesús Mª. “La transición de la vela al vapor en la flota mercante española: cambio técnico y estrategia empresarial” Revista de Historia Económica (Marzo 1992): 63-98.
Valdaliso, Jesús Mª. “The rise of specialist firms in spanish shipping and their strategies of growth 1860 to 1930”. Business History Review (2000): 267-300.
Valdaliso, Jesús Mª. “Entre el mercado y el estado: la marina mercante y el transporte marítimo en España en los siglos XIX y XX”. Revista Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. (2001): 55-79.
Ville, Simon. “The growth of specialization in English shipowning, 1750-1850”. Economic History Review. (1993): 702-722.